기사 ID : S500082083 / 최종 수정 : 2002/11/05인쇄

DSC-F707과 DSC-F717에 대해 주된 차이점에 대하여 알려주세요.

  주요 차이점에 대해서 비교해 드리겠습니다.

                                  DSC-F707                        VS                                 DSC-F717  

                  ISO :  AUTO/100/200/400               VS                        AUTO/100/200/400/800   

  액세서리 슈:  COLD SHOE                          VS                        HOT SHOE 

  히스토그램  :                           무        VS           유   

  줌 조절          :         W T버튼 이용   VS   W T버튼 이용 + 수동 포커스 링을 돌려서 맞출 수 있음. 

  메모리 저장(폴더 단위로 관리) :  무     VS          유